7-KANTENS VEDTÆGTER

 

§1

Stk. 1
Foreningens navn er 7-kanten, den vestjyske amatørscene. Hjemsted Varde Kommune. 

Stk. 2 
Foreningen er stiftet den 25. maj 1970, og den er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Sydvest.

 

§2

Stk. 1
Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med god dramatisk kunst og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed på amatørbasis.

 

§3

Stk. 1
Som medlemmer kan optages alle, der vil virke for foreningens formål, enten som aktive deltagere eller som passive støttemedlemmer.

Stk. 2 
Indmeldelse sker til foreningens forretningsfører.

Stk. 3 
Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, såfremt den skønner, at vedkommende modarbejder foreningens formål. Bestyrelsens afgørelse skal uden opsættende virkning forelægges den førstkommende generalforsamling, hvor vedtagelse kræver 3/5 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

 

§4

Stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 2
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside samt herudover enten ved brev/mail til medlemmerne eller ved annoncering i foreningens medlemsblad, og skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1.
Valg af dirigent og stemmetællere.

2.
Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.
Fremlæggelse af det kommende års budget og kontingentsatser.

5.
Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson.

6.
Behandling af indkomne forslag

7.
Valg af formand.

8.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

9.
Valg af 2 suppleanter.

10.
Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

11.
Eventuelt

Stk. 3 
Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen, skal være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslagenes indhold angives i den udsendte dagsorden, eventuelt i sammendrag . Eventuelle ændrings forslag, indsendt efter udsendt dagsorden til generalforsamlingen, bekendtgøres på hjemmesiden.

Stk. 4 
Ved personvalg skal der foretages skriftlig afstemning. Andre afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, såfremt der ikke begæres skriftlig afstemning.

Såfremt der ved formandsvalg er mere end 2 kandidater, og ingen kandidat ved første afstemning opnår absolut flertal, foretages der bundet omvalg mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnår flest stemmer. Den, der herefter opnår flest stemmer, er valgt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen foretages ved almindeligt stemmeflertal. Først stemmes der på 3 bestyrelsesmedlemmer, dernæst på 2 suppleanter og sidst på 1 revisor samt 1 revisor suppleant.

Vedtægtsændringer kræver 3/5 majoritet af de afgivne gyldige stemmer. Alle øvrige afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ved afstemninger, som kræver kvalificeret flertal, anses blanke og ugyldige stemmer som ikke afgivne stemmer.

Stk. 5 
Stemmeret har aktive medlemmer, på 14 år og derover, som senest 14 dage før generalforsamlingen har betalt kontingent for det indeværende kontingent år.

Den ene forælder eller værgen til et medlem under 14 år har stemmeret, jf. foranstående, og er ligeledes valgbar. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem efter det fyldte 18. år, og som er myndig.

Intet fremmødt medlem kan disponere over mere end en stemme.

Der kan kun vælges personer, som har erklæret sig villige til at modtage valg.

Stk. 6 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers an­tal.

Stk. 7 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne indgiver en motiveret, skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde omtalte motivering og fremsendes med ordi­nært varsel og senest 14 dage efter begæringens indgivelse.

 

§5

Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af generalfor­samlingen. Bortset fra formanden, som vælges direkte, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær og forretningsfører. Forretningsføreren kan dog antages udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg i det omfang, den finder det nødvendigt. Bestyrelsen skal altid have mindst et medlem i hvert udvalg, og alle udvalgs beslutninger skal godkendes af bestyrel­sen.

Stk. 2 
Valgperioden for formanden er 1 år. Ved forfald konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand, udpeget blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Valgperioden er for bestyrelsesmedlemmer og revisorer 2 år, idet henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor afgår hvert år efter tur.

Ved forfald indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. Revisorsuppleant og 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år. 

Stk. 3 
Forretningsudvalg udgøres af formand, næstformand og forretningsfører, og disse varetager foreningens administrative arbejde.

Formanden foranlediger afholdelse af bestyrelsesmøder i nødvendigt omfang. For­manden organiserer endvidere samarbejdet med eventuelle udvalg og formidler foreningens kontakter udadtil.

Der skal udarbejdes en forretningsorden for den løbende aktivitet i bestyrelse og udvalg.

I bestyrelsesmøderne deltager uden stemmeret de valgte suppleanter samt forret­ningsføreren, såfremt vedkommende er antaget uden for bestyrelsen.

Endvidere kan bestyrelsen indkalde andre personer ved behandling af særlige punkter, hvor deres tilstedeværelse er påkrævet.

Forretningsføreren udarbejder foreningens budgetter og regnskab (som følger kalenderåret), forestår ind- og udbetalinger, sørger for regnskabets rettidige revi­sion og forelægger det på generalforsamlingen, underskrevet af bestyrelse og revision.

Stk. 4 
Alle hverv, som udføres indenfor foreningen af dens medlemmer, er ulønnede, medmindre der af bestyrelsen er truffet beslutning om andet.

De udgifter, som af bestyrelsen skønnes nødvendige for hvervets rette udførelse, godtgøres af foreningens kasse.

 

§6

Stk. 1
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Kontingentåret løber fra 1. august til 31. juli.

Eventuel opkrævning af brugerbetaling på hold, skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2 
Medlemskab giver ret til reduceret billetpris til foreningens forestillinger efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3 
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører fortabelse af medlemskab, og dette kan kun erhverves igen ved betaling af restancen.

I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen bevilge kontingentnedsættelse eller -frita­gelse i en periode.

 

§7

 
Under iagttagelse af foreningens vedtægter og af generalforsamlingsbeslutninger træffer bestyrelsen afgørelser på foreningens vegne i enhver henseende.

Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, og ved låneoptagelse, dog af den samlede bestyrelse.

 

§8

Stk. 1
Foreningen kan kun opløses, når det med 3/5 majoritet vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages og højest 6 ugers mellemrum.

Stk. 2 
I forbindelse med beslutningen om foreningens opløsning vælges der på den afsluttende generalforsamling et likvidationsudvalg på 3 personer. Likvidationsud­valget realiserer foreningens aktiver i det omfang, det er nødvendigt for at betale foreningens gæld og bemyndiges i øvrigt til at fordele foreningens aktiver til foreninger eller institutioner i Varde Kommune, der arbejder for amatørteatrets fremme. Aktiver, der ikke fordeles jfr. foranstående, realiseres, og midlerne fordeles efter tilsvarende retningslinjer.