7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte foreningens virke og opdatere medlemmerne på, hvad der organisatorisk sker i 7-kanten.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 i

Varde Teater- og Musikhus, Vestervold 11 C, 6800 Varde.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag – se forslag til vedtægtsændringer HER. De røde markeringer er forslag til ændringer.
 7. Valg af formand. Sker i ulige år. På valg er: Jan Wessel Rasmussen (modtager genvalg)
 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Ulla Adolf (modtager genvalg)
   • Bodil Bjerre Jensen (modtager genvalg)
   • Alice Solveig Nielsen (modtager genvalg)
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2021.

Her kan du læse referatet af generalforsamlingen 2022.