7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte foreningens virke og opdatere medlemmerne på, hvad der organisatorisk sker i 7-kanten.

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2021

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 i Smedeværkstedet, Vestervold 11 B, 6800 Varde

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand. Sker i ulige år. På valg: Jan Wessel Rasmussen.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Ulla Adolf
   • Bodil Bjerre Jensen
   • Vakant, da Jan Wessel Rasmussen er indtrådt som formand efter bestyrelsens konstituering
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2020.

Her kan du læse referatet af generalforsamlingen 2020.