Generalforsamlingen i 2022 afholdes tirsdag den 29. marts kl. 19.00.

7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte foreningens virke og opdatere medlemmerne på, hvad der organisatorisk sker i 7-kanten.

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2022

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00 i Varde Teater- og Musikhus,
Vestervold 11 C, 6800 Varde

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand. Sker i ulige år.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Toke Ølgaard
   • Rune Søgaard Pedersen
   • Camilla Platz
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2020.

Her kan du læse referatet af generalforsamlingen 2021.