Teatret 7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte foreningens virke og opdatere medlemmerne på, hvad der organisatorisk sker i 7-kanten.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2024 kl. 19.00 i

7-kanten, Vesterled 52, 6851 Janderup.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand. Sker i ulige år.
 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Toke Ølgaard
   • Rune Søgaard Pedersen
   • Jonas Flindt-Christensen
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Regnskab for 7-kanten 2022 samt budget for 2023.

Bestyrelsens beretning 2022.

Her kan du læse referatet af generalforsamlingen 2023.

Teatret 7-kantens vedtægter.