7-kantens ordinære generalforsamling er udsat til tirsdag den 7. september kl. 19.00.

7-kantens bestyrelse skønner ikke, at det vil være muligt at afvikle generalforsamlingen virtuelt med et forventet deltagerantal på ca. 70-80.

Følg med her på hjemmesiden og på vores Facebook-side, som bliver opdateret i forhold til den aktuelle situation.

7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte foreningens virke og opdatere medlemmerne på, hvad der organisatorisk sker i 7-kanten.

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2021

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 i Teatersalen, Vestervold 11 C, 6800 Varde

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand. Sker i ulige år.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Bestyrelsens årsberetning 2019.

Her kan du læse referatet af generalforsamlingen 2020.


Næste ordinære generalforsamling: Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00.