Læs dagsordenen for 7-kantens ordinære generalforsamling

7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte foreningens virke og opdatere medlemmerne på, hvad der organisatorisk sker i 7-kanten.

Generalforsamlingen 2020 afholdes tirsdag den 8. september kl. 19.00 i Smedeværkstedet i Varde, Vestervold 11B, 6800 Varde 

Foreløbig dagsorden til ordinær generalforsamling 2020

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Toke Ølgaard
   • Henrik Bruun Kornerup
   • Heine Bønsøe Nissen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Her kan du læse referatet af generalforsamlingen 2019.